Çay Taş Cami Medrese

Çay Taş Cami Medrese, Afyonkarahisar, Çay, Tarihi Yerler Çay Taş Cami Medrese, Afyonkarahisar, Çay, Tarihi Yerler

Adres:Taş Cami Medrese Çay Afyonkarahisar

1278 , III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında beylerindenYakup Oğlu Yusuf Bey tarafından Mimar Oğulbey’e yaptırılan medrese, çeşme,hamam ve kervansaraydan müteşekkil külliye içindedir. Sonradan camiye dönüştürülmüştür.Büyük bir kubbe etrafında tonoz kemerli odalar, sofalar ile bir küçükkubbeli müderris odası ve simetriği çeşme olan binanın özellikle mescitve dersane kubbeleri mihrabıyla birlikte sırlı tuğla süslüdür. Kubbe kuşaklarındakisüsleme Selçuklu sanat zevkinin en görkemli örneklerindendir. Afyon-Konyayolu üzerinde ön yüzü tamamen kesme mermer kaplı, süslü ve istitallatlımermer kapı taki ile Selçuk sanat eserlerinin en güzellerinden biridir.Büyük bir kubbe etrafında tonoz kemerli odalar ve sofralar ile bir küçükkubbeli müderris odası simetriği çeşmelerden ibaret binanın iç kısmı veözellikle mescit ve dershane kısmı olan büyük kubbe ve iki sofası vemihrabı ile birlikte mozayik çok ince zevkli çinilerle süslü yapılmıştır.Kemerler ve kubbe kuşağı çinilerden ve mihraptan bir kısım çiniler düşmüşolmakla beraber kalanlar eserin değeri hakkında bir fikir vermektedir.Cümle kapısı üzerinde halen Selçuk sülüsü ile iki satırlık Arapçahitabesi şöyledir. “Emere bi-imareti hazıl medredetül-mübarek fi eyyamidevletüs-Sultan el azam sıllullahi fil alem Gyasütdünya ved-din”
      “Keyhüsrev bin Kılıçaslan halledallaha Sultana el-Abdür zaif el muhtacırahmetullahi teala Ebül-Mücahid Yusuf bin Yakup gaferullahu zenubi fisene sebave seb’ine ve sittemie.”Kapı kemerinin üzerinde sarkıtların altında bir para arması ve iki tarafında“Amele OğulBey bin Mehmet Bey” yazısı vardır. Çaylıların Taşcamidedikleri binanın doğu köşesinde çeşmesi ve batı köşesinde de müderrisodası eklenmiştir. Müderris odasının pencere söveleri de kesme mermerdenve nakışlıdır.Medresenin karşısında bulunan hamam uzun zaman bakımsız kalmış ve yıkılmıştır.Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle hamamın olduğu yer geniş bircaddehaline getirilmiştir.(kyk:http://www.cayilcesi.com/modules.phpname=tarih)

Şehrini Seç