Nazilli Arpaz Beyler Konağı

Nazilli Arpaz Beyler Konağı, Aydın, Nazilli, Gezilecek Yerler Nazilli Arpaz Beyler Konağı, Aydın, Nazilli, Gezilecek Yerler

Esen Köy, geçmiş dönemin Karya yerleşmesi olan Harpasa Kalesinin eteklerinde kurulmuş ve adını bu yerleşmeden almaktadır.Hakkında çok az şey bilinen ve ortaçağda Stav-ropolis(Afrodisias) Metropolitliğine bağlı olan Harpasa, zamanın piskoposluk merkezidir. Sonrasında Aydın Beyliğine bağlı bir yerleşim mer­kezi olarak devam eden bazı vakıf kayıtlarından ve günümüzde ortadan kalkmış olan bir kaç mezar taşlarından anlaşılır.
Köyde bulunan arkaik karakterli isimsiz bir türbe de bu dönemden kalmış olabilir. Evliya Çelebi'de, Aydın Koca beyi tarafından ele geçirilen, Nazilli ovasının güneyindeki boğazı tutan ve "Beş boy" olarak adlandırdığı köylerin arasında Arpaz’ı da sayar. II. Bayezid devrine ait Aydın Mufassal Tahrir defterinde, Arpaz Yenişehir Kazasına bağlı olarak gösteril­miştir. Bununla birlikte 1573–1574 tarihli Aydın Vakıf defterinde Aydın Livasına bağlı olan bir kazadır.
1451 tarihinde yazılan Mufassal Tımar defterinde ise bu bilgiler var:
" Taallukat-ı Arpaz Murad Hüdavendigar Aydın eline gelecek olan, oda oğlanı Ali Bey'e verilmiş. Yıldırım Hüdavendigar zamanında kadimi Süleyman ve Doğan Bey ve Kemine Bey ve Beyazıt Bey yerdi; mezkûrlar çer iye eserlerdi; şuanda Murad Hüdavendigar kullarından oda oğlanı İlyas Bey'e Murad Hüdavendigar beratıyyiyüb asker-i mansureye mü-lazemet ider. "ifadesi geçiyor.
1573 tarihine ait Aydın Mufassal Tahrir defterinde bu bölgeden bir Şehzade hassı olarak söz ediliyor. Bununla birlikte bölgede büyük önemi olan bir pazaryeridir. Günümüzde hala, Pazartesi günleri kurulan bu pazara çevre köylerin ilgisi vardır.Ancak, 16. yüzyıldan bu yana iltizam düzenini kazayı olumsuz yönde etkilediği görülür. 1560 yılında, suis-timal yapan kadıyı halk toplu bir dilekçeyle şikâyet etmiştir. Huzursuzluk sonraki yıllarda devam etmiş ve halkın zaman zaman rüsum(vergi) ödemeyi reddettiğini kaydeden belgeler vardır.
Huzursuzluk 17. yüzyıldaki bölükbaşı ayaklanmaları, salgın hastalıklardan dolayı artar ve 1828–1829 yıllarında pat­lak veren Atçalı Kel Mehmet önderliğindeki halk isyanıyla doruk noktasına ulaşır. İsyanın bastırılmasından sonra gittikçe önemini kaybeden Arpaz, yöredeki güçlerini koruyan ancak İmparatorluğu sarsan ekonomik bunalımlardan nasibini alan yerel beylerin güdümüne girer.
1849–1850 Salnamesinde henüz bir kaza olarak görülen Arpaz, 1868–1869 tarihine ait bir salnamede, Bozdoğan'a bağlı bir na­hiye durumundadır. 1927 tarihli Köyler- Fihristinde ise, Boz­doğan'a bağlı bir köy olarak görülür. Günümüzde Arpaz, Nazilli'ye bağlıdır. Arpaz'da ki Beyler Konağı Arpaz (Esen köy) köyü içinde Osmanlı İmparatorlu­ğunun ayanlık dönemine ait en güzel ve ilginç örneklerinden birisidir.
Bey evi oymalı ahşap işçiliği, nakışlan, tavanlarındaki çarkıfelek motifleriyle birlikte 19. yy. üslup ve özelliklerini yansıtan bir taşra yapısı dır.
Dekoratif özellikleri nedeniyle kulenin onarımı sıra­sında yapıldığı düşünülmektedir. Bazı değişikliklere rağmen özgün şeklini korumayı başarmış olan bu yapının daha eski bir evin yerini aldığı varsayımı geçerliliğini korumakla beraber bu hususa netlik kazandıran yeterli veriler yoktur.
Evin- güneydoğu odasında, kapının karşısındaki bir dolap, çatı arasına götüren gizli bir merdiveni saklamaktadır. Yapımında taş duvarlar ve kestane ağacı kullanılan payandalar üze­rine inşa edilmiş bir Osmanlı evidir. Yaz ve kış odaları ile ha­yat alanı olarak söz edilen verandaları bulunmaktadır.
Beyler konağı ev, kule, hamam, fırın ve erzak depoların­dan meydana gelen bir bütündür.
İyi korunmuş olmasına rağmen genel kuruluş düzeni açısından incelemeye değer olan bu konak II. Mahmut za­manında ki zeybek ayaklanması ve Atçalı Kel Mehmet ola­yıyla oldukça ilgilidir. 1828–1829 yılında voyvoda ve muhas-sıllardan (küçük dereceli idareci) şikâyetçi olan halkın deste­ği ile yanındaki zeybeklerle Aydın'ın kaza ve köyle­rine bir müddet egemen olan ve Arpaz Beylerinin yanında yetişen Atça'lı Kel Mehmet,onların bu çiftliğini Haziran 1830'da kuşatarak yakmıştır. Böylece beyler konağı maddi kültür ve sosyal tarihin kesiştiği bir düzlemde çok anlam taşıyan bir belge niteliği vardır.
Adres: Arpaz, Nazilli'nin 15km. Kadar güneyinde bulunan bir köyümüzdür. Şimdiki adı Esen köy olan bu köyümüze Boz­doğan asfaltından sola doğru sapılarak ulaşılır.

Aydın Nazilli Gezilecek Yerler

Şehrini Seç